Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
30 / 2018 privind transformarea funcției publice vacante de consilier, grad profesional asistent, în funcția publică de consilier, grad profesional debutant 2018-06-29
29 / 2018 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 în cadrul administrației publice locale a Comunei Vultureni, județul Bacău 2018-06-29
28 / 2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Vultureni, județul Bacău 2018-06-29
27 / 2018 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă a comunei Vultureni, județul Bacău pentru perioada 2014-2020 2018-06-29
26 / 2018 asupra modului de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al comunei Vultureni, adoptate în anul 2017 2018-06-29
25 / 2018 privind rectificarea bugetului local 2018-05-31
24 / 2018 privind aprobarea obiectivului "Amenajare loc de joacă pentru copii la Centrul de Zi din sat Lichitișeni, comuna Vultureni" 2018-05-31
23 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 2018-05-31
22 / 2018 privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și de reprezentare cu un avocat care să reprezinte interesele Comisiei Locale de Fond Funciar Vultureni în dosarul nr.205/829/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Podu Turcului, în care Comisia Locală de Fond Funciar are calitatea de pârât, iar dl. Dobrovici Costel are calitatea de REclamant 2018-04-26
21 / 2018 privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a unor suprafețe de teren extravilan 2018-03-29
20 / 2018 privind modificarea și completarea HCL nr.30 din 30.06.2017 privind implementarea proiectului „Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice, în sat Vultureni, comuna Vultureni, jud. Bacău” 2018-03-29
19 / 2018 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, jud. Bacău 2018-03-29
18 / 2018 privind aprobarea Organigramei și a Statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Vultureni, jud. Bacău 2018-03-29
17 / 2018 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea localității Vultureni, jud. Bacău 2018-03-29
16 / 2018 privind aprobarea unor măsuri privind facilitarea colectării deșeurilor menajere din zonele greu accesibile din comuna Vultureni, jud. Bacău 2018-03-29

Înapoi