Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2018 privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și de reprezentare cu un avocat care să reprezinte interesele Comisiei Locale de Fond Funciar Vultureni în dosarul nr.205/829/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Podu Turcului, în care Comisia Locală de Fond Funciar are calitatea de pârât, iar dl. Dobrovici Costel are calitatea de REclamant 2018-04-26
21 / 2018 privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a unor suprafețe de teren extravilan 2018-03-29
20 / 2018 privind modificarea și completarea HCL nr.30 din 30.06.2017 privind implementarea proiectului „Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice, în sat Vultureni, comuna Vultureni, jud. Bacău” 2018-03-29
19 / 2018 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, jud. Bacău 2018-03-29
18 / 2018 privind aprobarea Organigramei și a Statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Vultureni, jud. Bacău 2018-03-29
17 / 2018 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea localității Vultureni, jud. Bacău 2018-03-29
16 / 2018 privind aprobarea unor măsuri privind facilitarea colectării deșeurilor menajere din zonele greu accesibile din comuna Vultureni, jud. Bacău 2018-03-29
15 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ teritorială a comunei Vultureni, jud. Bacău 2018-03-29
14 / 2018 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Vultureni, al doamnei Chicuș Renata-Cornelia 2018-03-29
13 / 2018 privind desemnarea președintelui de ședință 2018-02-19
12 / 2018 privind aprobarea documentului de raportare PRIORITĂȚI-OBIECTIVE-PLAN ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ -2018 2018-02-19
11 / 2018 privind aprobarea coeficienților în vederea stabilirii salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vultureni, jud. Bacău începând cu 01.01.2018 2018-02-19
10 / 2018 privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vultureni pentru anul 2018 2018-02-19
9 / 2017 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău 2017-01-17
8 / 2018 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2018 2018-01-17

Înapoi